انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

1- اخذ رضایت آگاهانه
radiology.rhc.ac.ir/fa/forms/All/All/bodyView/2037/0/اخذ.رضایت.آگاهانه..html
2-ارزش گذاری و فرهنگ سازی رعایت اصول بهداشتی دست
radiology.rhc.ac.ir/fa/forms/All/All/bodyView/2038/0/ارزش.گذاری.و.فرهنگ.سازی.رعایت.اصول.بهداشتی.دست..html
3-علام نتایج معوقه تستهای پاراکلینیک به بیمار و همراه او بعد از ترخیص از بیمارستان
radiology.rhc.ac.ir/fa/forms/All/All/bodyView/2044/0/اعلام.نتایج.معوقه.تستهای.پاراکلینیک.به.بیمار.و.همراه.او.بعد.از.ترخیص.از.بیمارستان..html
4- افزایش ظرفیت بیمارستان در حوزه های فضای فیزیکی ،تجهیزات ،ملزومات ومواد مصرفی پزشکی ونیروی انسانی
radiology.rhc.ac.ir/fa/forms/All/All/bodyView/2045/0/افزایش.ظرفیت.بیمارستان.در.حوزه.های.فضای.فیزیکی.،تجهیزات.،ملزومات.ومواد.مصرفی.پزشکی.ونیروی.انسانی..html
5- ایمنی در مقابل آتش سوزی
radiology.rhc.ac.ir/fa/forms/All/All/bodyView/2046/0/ایمنی.در.مقابل.آتش.سوزی..html
 6- تخلیه بیمارستان در زمان وقوع حادثه
radiology.rhc.ac.ir/fa/forms/All/All/bodyView/2047/0/تخلیه.بیمارستان.در.زمان.وقوع.حادثه..html
7-تداوم ارائه خدمات درمانی حیاتی در زمان وقوع حادثه
radiology.rhc.ac.ir/fa/forms/All/All/bodyView/2048/0/تداوم.ارائه.خدمات.درمانی.حیاتی.در.زمان.وقوع.حادثه..html
8- تفکیک در مبدا پسماند عادی
radiology.rhc.ac.ir/fa/forms/All/All/bodyView/2049/0/تفکیک.در.مبدا.پسماند.عادی..html
 9-تفکیک در مبدا پسماندهای تیز و برنده
radiology.rhc.ac.ir/fa/forms/All/All/bodyView/2050/0/تفکیک.در.مبدا.پسماندهای.تیز.و.برنده..html
 10- تفکیک در مبدا پسماندهای شیمیایی و دارویی
radiology.rhc.ac.ir/fa/forms/All/All/bodyView/2051/0/تفکیک.در.مبدا.پسماندهای.شیمیایی.و.دارویی..html
 11-جمع آوری و نگهداری موقت انواع پسماندها درون بخشها
radiology.rhc.ac.ir/fa/forms/All/All/bodyView/2052/0/جمع.آوری.و.نگهداری.موقت.انواع.پسماندها.درون.بخشها..html
 12- حمایت از گروه های آسیب پذیر و جمعیتهای در معرض خطر
radiology.rhc.ac.ir/fa/forms/All/All/bodyView/2053/0/حمایت.از.گروه.های.آسیب.پذیر.و.جمعیتهای.در.معرض.خطر..html
 13- دفع بهداشتی پسماندهای شیمیایی و دارویی
radiology.rhc.ac.ir/fa/forms/All/All/bodyView/2054/0/دفع.بهداشتی.پسماندهای.شیمیایی.و.دارویی..html
 14-راهنمایی و هدایت  گیرندگان خدمت در سطح بیمارستان
radiology.rhc.ac.ir/fa/forms/All/All/bodyView/2055/0/راهنمایی.و.هدایت.گیرندگان.خدمت.در.سطح.بیمارستان..html
 15- رعایت و حفظ حریم خصوصی گیرندگان خدمت
radiology.rhc.ac.ir/fa/forms/All/All/bodyView/2056/0/رعایت.و.حفظ.حریم.خصوصی.گیرندگان.خدمت..html
 16- فعال سازی برنامه پاسخ در زمان بروز حوادث
radiology.rhc.ac.ir/fa/forms/All/All/bodyView/2057/0/فعال.سازی.برنامه.پاسخ.در.زمان.بروز.حوادث..html
 17- فعال سازی روشهای ارتباطی جایگزین در هنگام وقوع حادثه
radiology.rhc.ac.ir/fa/forms/All/All/bodyView/2058/0/فعال.سازی.روشهای.ارتباطی.جایگزین.در.هنگام.وقوع.حادثه..html
 18- کسب اطمینان از اثربخشی اقدامات بهداشت و حفاظت پرتوها
radiology.rhc.ac.ir/fa/forms/All/All/bodyView/2059/0/کسب.اطمینان.از.اثربخشی.اقدامات.بهداشت.و.حفاظت.پرتوها..html
 19-گزارش حوادث وموقعیت های خطر آفرین
 20-مشارکت در پیشگیری و ارتقاء سلامت حیطه بیماران
radiology.rhc.ac.ir/fa/forms/All/All/bodyView/2061/0/مشارکت.در.پیشگیری.و.ارتقاء.سلامت.حیطه.بیماران..html
 21- مشارکت در پیشگیری و ارتقاء سلامت در حیطه کارکنان
radiology.rhc.ac.ir/fa/forms/All/All/bodyView/2062/0/مشارکت.در.پیشگیری.و.ارتقاء.سلامت.در.حیطه.کارکنان..html
 22-نحوه حفاظت از اموال گیرنده خدمت
radiology.rhc.ac.ir/fa/forms/All/All/bodyView/2063/0/نحوه.حفاظت.از.اموال.گیرنده.خدمت..html
 23- نحوه فعال سازی وغیر فعال سازی جایگاههای سامانه فرماندهی حادثه
radiology.rhc.ac.ir/fa/forms/All/All/bodyView/2064/0/نحوه.فعال.سازی.وغیر.فعال.سازی.جایگاههای.سامانه.فرماندهی.حادثه..html
 24-نحوه گزارش دهی همگانی خطاهای پزشکی بدون ترس از سرزنش و تنبیه
radiology.rhc.ac.ir/fa/forms/All/All/bodyView/2065/0/نحوه.گزارش.دهی.همگانی.خطاهای.پزشکی.بدون.ترس.از.سرزنش.و.تنبیه..html
 25-نظارت مستمر در تمام ساعات شبانه روز بر روند ارائه خدمات در بیمارستان
 26- نظافت شستشو گند زدایی و لکه زدایی بخشها و واحدها
 27-نگهداشت سیستم سرمایش و گرمایش و تهویه بیمارستان
radiology.rhc.ac.ir/fa/forms/All/All/bodyView/2068/0/نگهداشت.سیستم.سرمایش.و.گرمایش.و.تهویه.بیمارستان..html
 28-استفاده از ملزومات و تجهیزات پزشکی صرفا یکبار مصرف/فقط پرستاران
radiology.rhc.ac.ir/fa/forms/All/All/bodyView/2071/0/استفاده.از.ملزومات.و.تجهیزات.پزشکی.صرفا.یکبار.مصرف/فقط.پرستاران..html
 29- پیشگیری و کنترل عفونتهای کتترهای ادراری/فقط پرستاران
radiology.rhc.ac.ir/fa/forms/All/All/bodyView/2072/0/پیشگیری.و.کنترل.عفونتهای.کتترهای.ادراری/فقط.پرستاران..html
 30- حفظ محرمانگی و تعیین سطح دسترسی افراد مجاز به اطلاعات بیماران/فقط پرستاران
 31-سرویس ، مدیریت سرویسها و بازدیدهای دوره ای تجهیزات پزشکیPM /فقط پرستاران
 32-مدیریت مواجهه شغلی/فقط پرستاران
radiology.rhc.ac.ir/fa/forms/All/All/bodyView/2075/0/مدیریت.مواجهه.شغلی/فقط.پرستاران..html
 33-نحوه ارائه خدمات به بیماران مجهول الهویه/فقط پرستاران
radiology.rhc.ac.ir/fa/forms/All/All/bodyView/2076/0/نحوه.ارائه.خدمات.به.بیماران.مجهول.الهویه/فقط.پرستاران..html
 34-نحوه تشویق و کنترلهای انضباطی کارکنان پرستاری/فقط پرستاران
radiology.rhc.ac.ir/fa/forms/All/All/bodyView/2077/0/نحوه.تشویق.و.کنترلهای.انضباطی.کارکنان.پرستاری/فقط.پرستاران..html